Rosh Hashana         Rosh Hashana                Purim Masks Clip-Art       Purim

                 Sukkos         Sukkah 1                Pesach Seder       Pesach

              Chanukah        Menorah and World (small)                Mt Sinai Art (icon)       Shavuos

                                  Lag Bomer Balloons (icon)