Rosh Hashana          Rosh Hashana                 Purim Masks Clip-Art       Purim

                  Sukkos          Sukkah 1                 Pesach Seder        Pesach

               Chanukah         Menorah and World (small)                 Mt Sinai Art (icon)       Shavuos

                                   Lag Bomer Balloons (icon)